Want to know what impact looks like?

Let’s break it down:

Impact Hub Yerevan Programs

Through our programs we take impactful initiatives from idea stage all the way to implementation.

ԱԿԲԱ Ֆեդերացիայի և Իմփաքթ Հաբ Երևանի համատեղ Ֆելոուշիփը մեկ տարի տևողությամբ ձեռնարկատիրական ինկուբացիոն ծրագիր է, որն աջակցում է ձեռներեցներին, ովքեր իրենց նորարարական մոտեցումներով փորձում են լուծել գյուղատնտեսական խնդիրներ։
04 September 2017 | yerevan
Իզմիրլյան Հիմնադրամի և Իմփաքթ Հաբ Երևանի ֆելոուշիփ ծրագիրն աջակցում է այն ձեռներեցներին, որոնք աշխատում են նախագծի վրա կամ նպատակ ունեն ստեղծել ձեռնարկություն, որը լուծում է որեւ է սոցիալական խնդիր։
04 September 2017 | yerevan
Have you noticed issues in your village, in your community, or in your country that you wished someone could solve for you? Great! You can do more than take notice.
12 July 2018 | yerevan
Calling impact-driven entrepreneurs & innovators to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals!
12 July 2018 | yerevan
Find your closest Impact Hub
We prototype a future that works for all

Impact Hub Armenia Social Innovation Development Foundation (also known as Impact Hub Yerevan) is a social innovation incubator, community, and space with a mission to support social impact projects and enterprises which implement positive social change in Armenia and beyond. We house a community of change makers and innovators, and provide them with education, mentoring, networking opportunities, resources, and programs & events to push their projects from idea to implementation to impact.

Want to learn more? Make an appointment to visit us. Our visiting hours are Monday to Friday, 10AM – 7PM.